Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Ib tug muam lauj sijhawm los kawm Vajlugkub thiab ua tib zoo xav txog tej uas nws nyeem

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 6 Hli Xyoo 2017

Cov Qauv

Yuav tseb phau Tsim Dheev! thiab yuav qhia qhov tseeb txog txojsia uas Vajtswv pub li cas? Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Txojlus Muaj Tiav Txhua Fab

Txhua yam muaj tiav raws li Yelemi zaj lus faj lem. Midia thiab Pawxia kov yeej lub nroog Npanpiloo thiab Npanpiloo nyob do cuas.

LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Puas Ntseeg Yehauvas Tej Lus Cog Tseg?

Yausua hais tias Yehauvas tej lus cog tseg rau Yixayee tsis poob ib los li. Peb yuav ua li cas peb thiaj yimhuab ntseeg Yehauvas tej lus cog tseg?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tus Uas Vam Ntsoov Yehauvas Yuav Tos Rawv Nws

Txawm Yelemi nyuaj siab heev los, ua li cas nws thiaj vam ntsoov thiab tos rawv Yehauvas? Kuv yuav npaj tiv tej kev nyuaj siab li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Exekhee Zoo Siab Hlo Tshaj Tawm Vajtswv Txojlus

Thaum Exekhee ua yog toog, Yehauvas hais kom nws noj kauj ntawv. Qhov uas Exekhee muab noj ua piv txwv txog dabtsi?

LUB NEEJ KHIXATIA

Xyiv Fab Hlo Tshaj Tawm Txoj Xov Zoo

Tej thaud, tsis yoojyim rau peb mus tshaj tawm txoj zov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Tiamsis Vajtswv xav kom peb ua nws tes haujlwm xyiv fab hlo. Thaum peb mus tshaj tawm, yuav ua li cas peb thiaj muaj kev xyiv fab?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yexus Puas Yuav Ntaus Cim Rau Koj?

Thaum Yeluxalees raug rhuav tshem tau muaj tiav raws li Exekhee zaj yog toog. Peb tseem yuav pom muaj tiav li cas ntxiv thiab?

LUB NEEJ KHIXATIA

Tuav Rawv Yehauvas Tej Kevcai Dawb Huv

Peb yuav tsum ua siab tawv coj raws li Vajtswv tej kevcai. Yuav ua li no li cas? Vim li cas tseem ceeb ua luaj?