Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

VAJLUGKUB QHIA

Nug Li No: Cov niam txiv yuav tau ua li cas tsev neeg thiaj muaj kev zoo saib?

Nyeem Nqe No: Malakau 10:13-14, 16

Hais Li No: Yexus tsis txwv cov menyuam kom txhob los cuag nws. Nws xav nrog lawv ua ke. [Muab phau ntawv rau nws thiab nthuav mus rau sab 160.] Tshooj no qhia tias tsev neeg yuav xyaum Yexus li cas lawv thiaj muaj kev zoo siab.

PHAU NTAWV TXOG VAJLUGKUB

Nug Li No: Kuv xav kom koj saib lub vaj zoo zoo nkauj no. [Muab phau ntawv cev rau nws thiab piav daim duab hauv zaj 2.]

Nyeem Nqe No: Chiv Keeb 2:8

Hais Li No: Puas yog Vajtswv xav kom lub ntiajteb zoo nkauj npaum li lub vaj no? Zaj no yuav piav tias Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb yog li cas.

COV NTAWV TSEB

Nug Li No: Kuv xav nug koj li no. [Nyeem thawj sab rau nws.] Koj ho xav li cas?

Nyeem Nqe No: [Hauv daim ntawv tseb sab 2]

Hais Li No: Daim ntawv no yuav piav seb nqe Vajlugkub no pab tau koj li cas.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.