Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 6 Hli Xyoo 2016

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | NTAWV NKAUJ 34-37

Cia Li Tso Siab Rau Yehauvas Thiab Ua Qhov Zoo

Cia Li Tso Siab Rau Yehauvas Thiab Ua Qhov Zoo

“Tsis txhob khib cov neeg uas ua txhaum”

37:1, 2

  • Txhob cia tej kev vam meej uas nyob ib nyuag ntu ntxias tau koj tso Yehauvas tseg. Tau hau ntsoov rau tej koob hmoov thiab tej hom phiaj ntawm sab kev ntseeg

“Cia li tso siab rau [Yehauvas] thiab ua qhov zoo”

37:3

  • Tso siab tias Yehauvas yuav pab koj thev dhau tej kev nyuaj siab ntxhov plawv thiab yuav pab koj tuav kev ntseeg ruaj khov

  • Rau siab ntso tshaj tawm txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj

“Cia li zoo siab xyiv faj rau hauv [Yehauvas]”

37:4

  • Nrhiav sijhawm los nyeem Vajtswv txojlus thiab xav txog tej uas koj nyeem, koj thiaj paub Yehauvas zoo zuj zus ntxiv

“Cia li muab koj txojkev rau [Yehauvas] coj”

37:5, 6

  • Tso siab plhuav tias Yehauvas yuav pab daws koj tej teeb meem

  • Coj zoo txawm tias yuav ntsib kev tawm tsam, kev tsim txom, lossis kev iab hiam

“Cia li nyob twjywm ntawm [Yehauvas] xubntiag thiab ua siab ntev tos rawv nws”

37:7-9

  • Xav tas mam ua, koj thiaj muaj kev xyiv fab ntawm sab kev ntseeg

“Cov uas txo hwjchim yuav tau lub tebchaws ua lawv teej lawv tug”

37:10, 11

  • Txo hwjchim ua lub siab mos siab muag tos Yehauvas tshem tej kev tsis ncaj uas raug koj

  • Cia li txhawb cov uas nyuaj siab tias tshuav tsis ntev xwb Vajtswv lub qab ntuj tshiab twb los yuav txog

Lub Nceeg Vaj uas tus Mexiyas kav yuav coj koob hmoov laub lug los rau ntiajteb