Cov tshaj tawm hauv tebchaws Melita siv cov ntawv tseb

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 6 Hli Xyoo 2016

Cov Qauv

Yuav siv phau Vajlugkub Qhia, Phau Ntawv Txog Vajlugkub, thiab cov ntawv tseb li cas? Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Cia Li Tso Siab Rau Yehauvas Thiab Ua Qhov Zoo

Ua raws li tej lus qhuab qhia hauv Ntawv Nkauj 37.

LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Siv Tej Yeeb Yaj Kiab Los Qhia

Vim li cas ho tseem ceeb rau peb siv tej yeeb yaj kiab thaum peb mus qhia Vajlugkub?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Saib Xyuas Cov Uas Muaj Mob

Davi cov lus Vajtswv tshoov nws sau hauv Ntawv Nkauj 41 pab tau cov ncaj ncees uas raug kev mob nkeeg thiab kev txom nyem.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Yuav Tsis Tso Tus Uas Lwj Siab Tseg

Ntawv Nkauj 51 Davi piav txog nws tej kev lwj siab vim nws tau ua txhaum loj. Ua li cas nws thiaj rov tau nrog Vajtswv sib raug zoo?

LUB NEEJ KHIXATIA

Lub Nceeg Vaj Twb Kav Tshaj Li 100 Xyoo Lawm

Saib cov lus nug seb Vajtswv lub Nceeg Vaj tau ua dabtsi txij xyoo 1914 los.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

‘Cia Li Muab Koj Lub Nra Tso Plhuav Rau Yehauvas’

Davi cov lus Vajtswv tshoov nws sau hauv Ntawv Nkauj 55:22 kho tau txhua yam teeb meem, thiab tej kev nyuaj siab ntxhov siab uas peb raug.

LUB NEEJ KHIXATIA

“Vajtswv Yeej Yog Tus Uas Pab Kuv”

Davi qhuas Yehauvas txojlus. Thaum koj muaj kev nyuaj siab cov nqe Vajlugkub twg pab tau koj?