Muaj kev pab thaum muaj xwm txheej hauv tebchaws U.S.A.

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 5 Hlis Xyoo 2019

Cov Qauv Lus

Cov qauv lus txog txojkev tuag thiab qhov uas ciaj sawv rov los.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Peb Tsis Poob Siab

Xav ntsoov txog tej koob hmoov uas Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav coj los. Yog peb ua li no, peb yuav tsis poob siab tiamsis yuav muaj kev xyiv fab.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tes Haujlwm Pab Cov Ntseeg

Qhov uas peb mus pab cov Khixatia kuj yog peb ua Vajtswv tes haujlwm thiab.

LUB NEEJ KHIXATIA

Peb Tes Haujlwm Pab Cov Ntseeg Txhawb Tau Cov Khixatia Hauv Koog Povtxwv Kalinpi-ees

Cov Khixatia tau mus pab lawv cov kwvtij nkauj muam hauv koog povtxwv Kalinpi-ees li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tus Pos Uas Chob Povlauj Lub Cev

Thaum Povlauj hais txog tus pos uas chob nws lub cev, tej zaum yog nws hais txog dabtsi?

LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Yuav Kov Yeej Tau Tus Pos Uas Chob Koj Lub Cev

Peb yuav tso siab rau Yehauvas li cas peb thiaj kov yeej tej teeb meem uas raug peb?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

“Kuv Tau Nrog Nws Sib Cam Tim Ntsej Tim Muag”

Vim peb yog neeg zoo tsis tiav, peb yuav tau ua tib zoo tshuaj seb peb puas xaiv ntsej xaiv muag.

LUB NEEJ KHIXATIA

Peb Muaj Feem Tu Ntshis Peb Cov Tsev Pe Hawm

Peb tej Tsev Nceeg Vaj tseem ceeb heev thiab tau muab cob rau Yehauvas lawm.