Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Cob Koj Cov Menyuam Raws Yexus Qab

Cob Koj Cov Menyuam Raws Yexus Qab

Tsis muaj ib yam dabtsi uas yuav ua rau leej niam leej txiv zoo siab npaum li qhov uas nkawd pom nkawd tus menyuam “tswj nws tus kheej thiab kwv nws tus [ncej] ntoo raws” Yexus qab. (Mk. 8:34; 3Yh. 4) Yog li ntawd, koj yuav cob koj tus menyuam li cas kom nws thiaj raws tau Yexus qab, muab nws lub neej cob rau Yehauvas, thiab ua kevcai raus dej? Yuav ua li cas koj thiaj paub tias koj tus menyuam twb npaj txhij los ua kevcai raus dej lawm?

Mus saib phau ‘Mus Coj Tibneeg Los Ua Kuv Li Thwjtim, Thiab Muab Lawv Ua Kevcai Raus Dej’ thiab nyeem lub ntsiab hu ua “Hais Rau Cov Niam Txiv Khixatia” uas nyob ntawm sab 4-5. Tom qab ntawd, teb cov lus nug no:

 1. Ua ib tug thwjtim yog li cas tiag?

 2. Koj yuav cob koj tus menyuam li cas?

 3. Yuav kom koj tus menyuam npaj txhij ua tau kevcai raus dej, nws yuav tsum coj raws li cov nqe Vajlugkub nram no li cas?

  • Khx. 3:20

  • Lk. 2:46

  • Nt.Nk. 122:1

  • Mth. 4:4

  • Mth. 6:33

  • 1Khl. 15:33