Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Mus tshaj tawm hauv lub pov txwv Thonkas (Tonga)

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 5 Hlis Xyoo 2018

Cov Qauv Lus

Cov qauv lus uas hais txog kev cia siab rau tibneeg thiab lub ntiajteb.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Kwv Koj Tus Ncej Ntoo Raws Kuv Qab

Vim li cas cov Khixatia yuav tsum rau siab ntso thov Vajtswv, kawm Vajlugkub, mus tshaj tawm, thiab mus kev sib txoos?

LUB NEEJ KHIXATIA

Cob Koj Cov Menyuam Raws Yexus Qab

Koj yuav cob koj tus menyuam li cas kom nws thiaj muab nws lub neej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Pom Ib Yam Uas Txhawb Zog Kawg Li

Thaum Petus pom Yexus lub cev hloov hlo, txhawb tau nws li cas? Tej lus faj lem hauv phau Vajlugkub txhawb tau koj txojkev ntseeg li cas?

LUB NEEJ KHIXATIA

“Yam Uas Vajtswv Muab Lo Tsheej Xeeb Ua Ke . . .”

Cov txij nkawm Khixatia saib lawv txojkev txij nkawm rau nqe heev thiab siv tej hauv paus ntsiab lus hauv phau Vajlugkub los kho lawv tej teeb meem.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Nws Tso Nyiaj Rau Hauv Lub Phij Xab Ntau Dua Txhua Tus

Zaj txog tus poj ntsuam pluag pluag uas tso 2 txiaj toog nyiam uas ntaus nqe tsawg heev pab tau peb li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tsis Txhob Ntshai Neeg

Vim li cas cov tubtxib thiaj ntshai neeg? Tom qab Yexus ciaj sawv rov los, dabtsi pab tau cov tubtxib kom lawv txhob ntshai neeg thiab rau siab ntso tshaj tawm txawm yuav raug tawm tsam los xij?

LUB NEEJ KHIXATIA

Yehauvas Yuav Pab Koj Ua Siab Tawv

Puas muaj tej zaug koj ntshai qhia lwm tus tias koj yog Yehauvas ib tug Timkhawv? Koj yuav ua li cas koj thiaj ua taus siab tawv?