Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

COV NTAWV TSEB

Nug Li No: Kuv xav nug koj li no. [Nyeem thawj sab rau nws.] Koj ho xav li cas?

Nyeem: [Nqe Vajlugkub hauv daim ntawv tseb sab 2]

Hais Li No: Daim ntawv no yuav piav seb nqe Vajlugkub no pab tau koj li cas.

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Peb puas muaj peevxwm paub txog yav tom ntej?

Nyeem: Yxy. 46:10

Qhov Tseeb: Vajtswv siv phau Vajlugkub uas yog nws Txojlus, los qhia peb txog yav tom ntej.

KOJ TSEV NEEG YEEJ NRHIAV TAU KEV ZOO SIAB

Qhia Li No: Kuv xav tso ib zaj yeeb yaj kiab luv luv ntsig txog tsev neeg rau koj saib. [Tso zaj yeeb yaj kiab uas piav txog phau ntawv me Koj Tsev Neeg Yeej Nrhiav Tau Kev Zoo Siab.]

Hais Li No: Kuv xav muab phau ntawv hauv zaj yeeb yaj kiab no rau koj lossis kuv mam qhia koj mus nrhiav hauv lub vej xaij.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.