Enpemelej tuav haujlwm hauv Vajntxwv Xedekhiya tsev thiab muaj Vajtswv tus cwj pwm

38:7-13

  • Nws ua siab tawv qhawv maj nroos thov Vajntxwv Xedekhiya kom cia nws mus rub Yelemi tawm hauv lub qhov dej qhuav los

  • Nws khuvleej Yelemi, nws thiaj muab tej khaub hlab zooj zooj tiag Yelemi qhov tsos rub nws tawm los