45:2-5

Npalu yog ib tug neeg txawj ntse uas tuav haujlwm hauv vajntxwv lub tsev. Nws teev tiam Yehauvas thiab kub siab lug pab Yelemi tiamsis muaj ib zaug nws txawm pib “nrhiav meej mom loj” rau nws tus kheej. Puas yog nws xav tau meej mom ntxiv hauv vajntxwv lub tsev? Lossis puas yog nws xav kom nws muaj nyiaj txiag nplua nuj? Peb tsis paub. Txawm li cas los, yog nws tsis hloov nws txojkev xav, nws yuav tsis dim hnub uas Yeluxalees raug puam tsuaj.