Kho thiab tu lub Tsev Nceeg Vaj hauv tebchaws Switzerland

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 5 Hlis Xyoo 2017

Cov Qauv

Cov qauv qhia txog cov ntawv tseb thiab qhia qhov tseeb txog yav tom ntej. Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yuav Rov Txhim Kho Tebchaws Yixayee

Yehauvas tau cog lus li cas thaum nws hais kom Yelemi yuav ib daim teb? Yehauvas muaj lub siab dawb siab zoo li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Enpemelej Ua Siab Tawv Thiab Khuvleej Lwm Tus

Enpemelej ua siab tawv qhawv maj nroos mus cuag Vajntxwv Xedekhiya, thiab nws muaj lub siab khuvleej rau tus cev Vajtswv lus Yelemi.

LUB NEEJ KHIXATIA

Tu Ntshis Peb Cov Tsev Pe Hawm

Cov tsev pe hawm Vajtswv yog muab cob rau nws lawm, thiaj tseem ceeb heev rau peb kho thiab tu ntshis. Txhua tus muaj feem tu lub Tsev Nceeg Vaj.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Yuav Pauj Txhua Tus Raws Li Lawv Tau Ua

Tus cev Vajtswv lus Yelemi thiab Vajntxwv Xedekhiya nyob tib lub caij uas Yeluxalees raug rhuav tshem, tiamsis ib tug dim ib tug tsis dim.

LUB NEEJ KHIXATIA

Yehauvas Nco Ntsoov Qhov Uas Nej Hlub Nws

Txawm koj ua tsis tau Yehauvas tes haujlwm npaum li thaum koj tseem hluas, los Vajtswv puas xav li cas rau koj?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tsis Txhob “Nrhiav Meej Mom Loj Rau Koj”

Npalu teev tiam Yehauvas thiab kub siab lug pab Yelemi, tiamsis nws tsis nco qab faj. Npalu yuav ua li cas nws thiaj dim thaum Yeluxalees raug puas tsuaj?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Cov Txo Hwjchim Tau Koob Hmoov Tiamsis Cov Tsab Hwjchim Raug Txim

Npanpiloo khav theeb thiab ua limhiam rau Yehauvas haiv neeg. Cov Yixayee dim cev qhev, tiamsis ua li cas rau Npanpiloo lawm xwb?