Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

TSIM DHEEV!

Nug Li No: Niaj hnub no, peb pom hauv this vis thiab hauv tej yeeb yaj kiab ua ntsig txog tej neeg sawv saub, tej txiv neeb txiv yaig, thiab ua ntsig txog tej dab tuag nqus ntshav. Koj xav, tej no puas yog lam ua si xwb, los yog yuav tau ceev faj?

Hais Li No: Phau Tsim Dheev! no yuav piav tias vim li cas tibneeg ho nyiam saib tej yeeb yaj kiab uas ntsig txog dab thiab tej no yog leejtwg lub tswvyim.

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kho ntiajteb tej teeb meem li cas?

Nyeem: Mth. 6:10

Qhov Tseeb: Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav kho kom muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab txhua tus yuav nyob tso siab plhuav hauv lub ntiajteb no, ib yam li twb muaj saum ntuj ceeb tsheej lawm.

VAJTSWV LUB NCEEG VAJ YOG DABTSI? (Rov mus xyuas)

Nug Li No: [Nyeem lo lus nug ntawm sab kawg nkaus.] Thaum Vajtswv lub Nceeg Vaj kav lawd, peb lub neej yuav zoo li cas?

Nyeem: Nt.Nk. 37:29; Yxy. 65:21-23

Hais Li No: [Muab phau Xov Zoo rau nws saib.] Zaj kawm 7 hauv phau ntawv no piav tias cov nqe Vajlugkub no pab tau peb li cas. [Siv phau no nrog nws kawm Vajlugkub.]

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.