Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Txhawb Cov Uas Tsis Tshaj Tawm Tau Ntev Loo Lawm

Txhawb Cov Uas Tsis Tshaj Tawm Tau Ntev Loo Lawm

Hnub tim 11 lub 4 Hlis, yuav muaj coob tus tuaj nrog peb koom ua kevcai nco txog Yexus. Kuj muaj cov uas tsis mus tshaj tawm tau ntev loo tuaj koom thiab. Lawv yog cov uas twb mus tshaj tawm lawm, tiamsis tau tso tseg, li phau Return to Jehovah hais. (Hnpl. 12:1) Txawm li ntawd los, Yehauvas tseem saib lawv rau nqe heev. Nws twb muab nws tus Tub cov ntshav txhiv lawv lawm. (Ttx. 20:28; 1Pt. 1:18, 19) Peb yuav ua li cas thiaj pab tau lawv rov los hauv lub koom txoos?

Cov txwj laus mob siab heev mus nrhiav thiab pab cov Khixatia uas tso tseg tsis mus tshaj tawm tau ntev loo. Lawv zoo li tus tswv yug yaj uas nrhiav nrhw tus yaj poob zoo. (Lk. 15:4-7) Lawv xyaum Yehauvas, tus uas tsom kwm thiab hlub cov uas yog nws teej nws tug. (Ylm. 23:3, 4) Tiamsis peb txhua tus yeej ua tau li cov txwj laus thiab. Yehauvas yeej pom thaum peb mob siab lwm tus, peb kuj tau nqe zog thiab. (P.L. 19:17; Ttx. 20:35) Yog li ntawd, xav seb koj txhawb tau leejtwg, cia li mus txhawb hnub no txhob tos txog lwm hnub.

TOM QAB SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB, TXHAWB COV UAS TSIS TSHAJ TAWM TAU NTEV LOO LAWM, TEB COV LUS NO:

  • Thaum Vab ntsib ib tug Timkhawv uas tsis tshaj tawm tau ntev loo lawm nws ntaus thawj hlo ua dabtsi?

  • Yog peb xav pab ib tug uas tsis mus tshaj tawm tau ntev loo lawm, vim li cas zoo rau peb qhia cov txwj laus paub ua ntej?

  • Ua ntej Vab rov mus xyuas Laura zaum 2, nws tau ua li cas?

  • Vab ua siab ntev txhawb thiab nplig Laura li cas?

  • Peb kawm tau li cas txog Yexus zaj lus piv txwv hauv Luka 15:8-10?

  • Vim sawvdaws pab Laura, nws thiaj ua li cas?