Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Sawvdaws zoo siab tos txais ib tug muam rov tuaj Tsev Nceeg Vaj

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 4 Hlis Xyoo 2017

Cov Qauv

Yuav tseb phau Tsim Dheev! thiab qhia txog qhov tseeb txog Vajtswv lub Nceeg Vaj li cas. Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Cia Yehauvas Puab Koj

Peb yuav tsum cia Yehauvas puab peb.

LUB NEEJ KHIXATIA

Tos Txais Sawvdaws Luag Ntxhi

Cov tuaj tshiab yuav tsum pom txojkev hlub uas cov tseem Khixatia muaj. Koj yuav ua li cas kom txhua tus uas tuaj hauv lub Tsev Nceeg Vaj muaj kev sov siab?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Koj Puas Muaj “Lub Siab Uas Xav Paub” Yehauvas?

Hauv Yelemi tshooj 24, Vajtswv Yehauvas muab tibneeg piv rau tej txiv cev. Cov txiv cev zoo yog cov neeg twg, peb yuav xyaum lawv li cas?

LUB NEEJ KHIXATIA

Txhawb Cov Uas Tsis Tshaj Tawm Tau Ntev Loo Lawm

Txawm cov uas tsis mus tshaj tawm tau ntev loo los, Yehauvas tseem saib lawv rau nqe heev. Peb yuav ua li cas thiaj pab tau lawv rov los hauv lub koom txoos?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Ua Siab Tawv Qhawv Li Yelemi

Yelemi cev Vajtswv lus tau 40 xyoo tias Yeluxalees yuav raug puas tsuaj. Vim li cas nws thiaj ua tau siab tawv?

LUB NEEJ KHIXATIA

Cov Nkauj Txhawb Kom Ua Siab Tawv Qhawv

Tej nkauj qhuas Vajtswv txhawb tau cov Khixatia hauv lub yeej Sachsenhausen. Thaum peb raug tawm tsam tej nkauj no yuav txhawb tau peb thiab.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Cov Lus Faj Lem Txog Lo Lus Cog Tseg Tshiab

Lo lus cog tseg coj Mauxe Txoj Kevcai thiab lo lus cog tseg tshiab txawv li cas thiab noob neej yuav tau txais koob hmoov mus ib txhis li cas?