Muaj ib txij nkawm tos txais ib tug uas tuaj thawj zaug rau hmo ua kevcai nco txog Yexus

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 4 Hlis Xyoo 2019

Cov Qauv Lus

Cov qauv lus uas tham txog Yexus txojkev tuag.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Cov Tsis Muaj Txij Nkawm Ua Tau Ntau Yam Rau Yehauvas

Yog koj tsis tau muaj txij nkawm, koj yuav siv koj lub sijhawm kom muaj nuj nqes li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Yog Tus Uas Peb Tso Siab Tau

Thaum peb raug kev sim siab, Yehauvas muab ntau yam los pab kom peb thiaj thev taus.

LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Yuav Npaj Li Cas Rau Hmo Ua Kevcai Nco Txog Yexus?

Peb yuav tau npaj rau hmo ntawd. Ua li peb yuav npaj li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Vajtswv Yuav “Ua Txhua Yam Tus Thawj”

Cov uas muaj lub siab npuab Yehauvas yuav txais ntau yam koob hmoov yav tom hauv ntej.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yehauvas Yog Tus “Vajtswv Uas Txhawb Siab Txhua Yam”

Yehauvas siv peb txhua tus hauv lub koom txoos los txhawb ib leeg ib tug lub zog.

LUB NEEJ KHIXATIA

Mus Kawm Tej Uas Yehauvas Tau Npaj Tseg

Yehauvas yog tus txawj qhia tshaj plaws. Tej yam uas nws qhia peb yog tej uas zoo tshaj.