2:5-12

Qhov txujci no qhia peb li cas?

  • Vim peb yog neeg txhaum peb thiaj muaj mob muaj nkeeg

  • Yexus muaj hwjchim daws tau peb lub txim thiab kho cov neeg muaj mob

  • Thaum lub Nceeg Vaj kav, Yexus yuav tshem tibneeg tej kev mob kev nkeeg thiab kev txhaum mus ib txhis

Yog kuv muaj mob, Malakau 2:5-12 yuav txhawb tau kuv li cas?