Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Qhia Vajlugkub rau ib tug hauv tebchaws Tshej Lephanplis (Czech Republic)

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 4 Hlis Xyoo 2018

Cov Qauv Lus

Ib co qauv lus txog phau Vajlugkub thiab kev zoo siab.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Ua Kevcai Hla Dhau Thiab Ua Kevcai Nco Txog Yexus Sib Txawv Thiab Sib Xws Li Cas

Txoj Kevcai Hla Dhau tsis yog ua duab txog hmo ua kevcai nco txog Yexus. Tiamsis qee yam ntawm txoj Kevcai Hla Dhau tseem muaj nqes heev rau peb niaj hnub nimno thiab.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yuav Coj Tibneeg Los Ua Yexus Cov Thwjtim Li Cas

Thaum coj tibneeg los ua Yexus cov thwjtim, yus yuav tsum cob qhia tus kawm tsis tu ncua nws thiaj tuav rawv Yexus tej lus nkaw. Thaum ua li no, yus yuav tsum qhia tus kawm kom paub coj raws li Yexus tej lus qhia thiab pab kom nws xyaum Yexus tus qauv.

LUB NEEJ KHIXATIA

Tshaj Tawm Thiab Cob Qhia Tseem Ceeb Heev

Yexus sam hwm kom mus coj tibneeg los ua nws cov thwjtim. Yog li, peb ua tau li no li cas? Peb yuav ua li cas peb thiaj qhia tau qhov tseeb rau lwm tus?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

“Twb Daws Koj Lub Txim Lawm”

Qhov txujci hauv Malakau 2:5-12 qhia peb li cas? Yog peb muaj mob, cov nqe no yuav txhawb tau peb li cas?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Kho Mob Rau Hnub Xanpatau

Vim li cas Yudai cov thawj coj ua rau Yexus ntxhov siab ua luaj? Yuav ua li cas peb thiaj xyaum tau Yexus es ua siab mos siab muag rau lwm tus?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yexus Muaj Hwjchim Tsa Cov Uas Tau Tas Sim Neej Lawm

Thaum peb nyeem phau Vajlugkub txog cov uas tuag lawd es ciaj sawv rov qab los, txhawb tau peb txojkev ntseeg tias cov tuag yeej yuav ciaj sawv rov qab los tiag.

LUB NEEJ KHIXATIA

Txawj Siv Cov Twj Mus Ua Vajtswv Tes Num

Yuav kom peb qhia tau qhov tseeb rau lwm tus, peb yuav tsum txawj siv cov twj ua Vajtswv tes num. Peb yuav ua li cas kom peb yimhuab txawj siv Vajtswv Txojlus, tej ntaub ntawv, thiab tej yeeb yaj kiab?