Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

Vajlugkub Qhia

Nug Li No: Coob tus uas twb ntseeg Vajtswv, tseem xav tias Vajtswv nyob deb ntawm lawv. Tiamsis phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv caw kom tibneeg txav mus ze nws, koj puas tau hnov li ntawd thiab?

Nyeem Nqe No: Yknp. 4:8 (thawj kab)

Hais Li No: Phau ntawv no yog rho los ntawm phau Vajlugkub, los qhia peb ntxiv txog Vajtswv. [Nthuav mus rau tshooj 1 hauv phau Vajlugkub Qhia.]

KOJ XAV HAIS LI CAS

 

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.