Yauj coj tau raws nraim li Vajtswv tej kevcai

31:1

  • Nws tswj nrees nws lub siab, thiab ntsia ntsoov nws tus pojniam xwb

Yauj coj zoo nrog lwm tus

31:13-15

  • Nws txo hwjchim, coj ncaj, thiab khuvleej lwm tus. Nws xam pom lwm tus ua ntej, tsis hais tus muaj tus pluag

Yauj tsis cuaj khaum, nws muaj lub siab dawb paug pub rau luag

31:16-19

  • Nws pab cov uas txom nyem