Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 4 Hlis Xyoo 2016

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | YAUJ 33-37

Tus Tseem Kwvluag Hais Lus Txhawb Lus Ntuas

Tus Tseem Kwvluag Hais Lus Txhawb Lus Ntuas
SAIB
Saib cov lus xwb, txhob ua pom cov duab
Duab

Elihu tej lus ntuas txawv ntawm Elifa, Npida, thiab Xaufa lawv tej lus. Elihu hais tej lus tseeb thiab ua tib zoo hais Yauj xwb. Nws yog ib tug tseem kwvluag uas txawj qhuab ntuas heev, tsim nyog peb xyaum nws.

COV UAS TXAWJ QHUAB NTUAS COJ LI NO

ELIHU TSEG TUS QAUV ZOO

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • UA SIAB NTEV

 • UA TIB ZOO MLOOG

 • SAIB TAUS LUAG

 
 • Elihu ua siab ntev tos cov laus hais tas, nws mam li hais

 • Nws ua tib zoo mloog, nws thiaj paub tias lawv tham txog dabtsi xwv nws thiaj txawj ntuas

 • Nws fim Yauj thiab ua tib zoo hais Yauj xwb

 

33:6, 7, 32

 

 • TXO HWJCHIM

 • TSIS MUAB HLOB

 • MOB SIAB LUAG

 
 • Elihu muaj lub siab zoo thiab txo hwjchim, nws paub tias nws kuj yog neeg txhaum thiab

 • Nws mob siab txog Yauj tej kev txom nyem

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • TXAWJ XAV

 • SIAB ZOO

 • XAV IB YAM LI VAJTSWV XAV

 
 • Elihu ua tib zoo hais, Yauj thiaj pom qhov uas nws xav yuam kev

 • Elihu pab Yauj pom tias qhov uas Yauj huas Yauj cai tsis yog qhov tseem ceeb dua ntais

 • Tej uas Elihu hais ua rau Yauj npaj siab mloog Yehauvas tej lus ntuas