Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 4 Hlis Xyoo 2016

 RAU SIAB UA VAJTSWV TES HAUJLWM

Caw Tibneeg Tuaj Rooj Sib Txoos 3 Hnub

Caw Tibneeg Tuaj Rooj Sib Txoos 3 Hnub

Txhua xyoo peb yeej tos ntsoov lub rooj sib txoos 3 hnub. Yog lub sijhawm peb txhua tus tau tuaj kawm Vajtswv txojlus ua ke. Cia peb mus caw txhua leej txhua tus tuaj nrog peb koom xwv lawv thiaj “pom tias [Yehauvas] zoo kawg li.” (Nt.Nk. 34:8) Pab txwj laus hauv lub koom txoos mam txiav txim seb yuav tseb cov ntawv caw li cas.

NCO NTSOOV

  • Yuav mus rooj sib txoos rau hnub twg?

  • Peb lub koom txoos yuav pib tseb daim ntawv caw rau hnub twg?

  • Muaj kev sib txoos mus qhia Vajlugkub rau thaum twg?

  • Thaum mus tseb daim ntawv caw, kuv lub hom phiaj yog dabtsi?

  • Kuv xav caw leejtwg tuaj?

KOJ YUAV HAIS LI CAS?

Tom qab fim tus tswv tsev tas, hais li no:

“Xav qhia rau nej paub tias peb yuav muaj rooj sib txoos tseem ceeb heev. Tsis yog muaj nyob hauv tebchaws no xwb tiamsis yuav muaj thoob ntiajteb. Daim ntawv no muaj lub sijhawm thiab qhov chaw nyob tibsi. Peb zoo siab tos txais nej sawvdaws tuaj koom peb.”

YOG LAWV XAV PAUB NTXIV

Peb yeej xav caw kom thoob peb thaj tsam, tiamsis yog muaj leejtwg nyiam Vajlugkub, peb yuav tau rov qab mus nrog lawv tham.

Hnub 6 thiab Hnub 7, tseb phau Tsev Neeg Zoo Siab nrog daim ntawv caw los tau.