Cov kwvtij tuaj rooj sib txoos rau ntau tebchaws xyoo 2014 hauv New Jersey, U.S.A.

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 4 Hlis Xyoo 2016

Cov Qauv

Yuav tseb phau Vajlugkub Qhia li cas? Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Hais Lus Mos Muag Txhawb Thiab Nplig Lwm Tus

Yauj 3 tug kwvluag tsis nplig Yauj, tiamsis lawv tej lus iab hiam hajyam ua rau nws muaj kev nyuaj siab xwb. (Yauj 16-20)

LUB NEEJ KHIXATIA

Ib Yam Tshiab Rau Peb Siv Mus Qhia Vajlugkub

Hauv Phau Tsom Faj, siv zaj tshiab hu ua “Phau Vajlugkub Qhia Li Cas?” mus nrog tibneeg tham txog phau Vajlugkub

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yauj Xav Ntsoov Txog Tej Yam Zoo Xwb

Xatas dag li cas, tiamsis Yehauvas xav li cas tiag? (Yauj 21-27)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Xyaum Yauj Txojkev Npuab Siab Rau Vajtswv

Yauj ua raws nraim li Yehauvas tej kevcai thiab xyaum coj ncaj li Vajtswv. (Yauj 28-32)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tus Tseem Kwvluag Hais Lus Txhawb Lus Ntuas

Xyaum Elihu tus qauv. Nws ua tib zoo hais nws tus kwvluag, Yauj. (Yauj 33-37)

RAU SIAB UA VAJTSWV TES HAUJLWM

Caw Tibneeg Tuaj Rooj Sib Txoos 3 Hnub

Nco ntsoov tej no thaum tseb daim ntawv caw tuaj koom Yehauvas Cov Timkhawv rooj sib txoos 3 hnub. Xyaum raws li tus qauv no.

LUB NEEJ KHIXATIA

Nco Ntsoov Tej No Rau Cov Rooj Sib Txoos

Thaum mus rooj sib txoos 3 hnub, peb yuav ua li cas qhia tias peb muaj kev hlub rau lwm leej lwm tus?