Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

PHAU TSOM FAJ

Nug Li No: Koj xav li cas, yam zoo tshaj plaws uas Vajtswv pub yog dabtsi?

Nyeem Nqe No: Yh. 3:16

Hais Li No: Phau Tsom Faj no qhia tias vim li cas Vajtswv thiaj cia Yexus los tuag txhiv noob neej thiab peb yuav qhia li cas tias peb nco nws txiaj ntsig.

VAJTSWV LUB NCEEG VAJ YOG DABTSI? (T-36)

Nug Li No: [Muab thawj sab rau nws saib.] Koj xav li cas? Vajtswv lub Nceeg Vaj puas yog nyob hauv yus lub siab, yog lus piv txwv xwb, lossis yog ib lub tseem fwv nyob saum ntuj?

Nyeem Nqe No: Dny. 2:44; Yxy. 9:6

Hais Li No: Daim ntawv no piav tias Vajtswv lub Nceeg Vaj yuav pab tau koj li cas.

NTAWV CAW NCO TXOG YEXUS

Hais Li No: Peb xav caw sawvdaws tuaj koom ib txojkev sib txoos tseem ceeb heev. [Muab daim ntawv caw rau nws.] Lub 4 Hlis tim 11, peb yuav ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag. Tsheej plhom leej thoob ntiajteb yuav tuaj mloog ib zaj lus qhuab qhia los ntawm phau Vajlugkub tias Yexus txojkev tuag pab tau peb li cas. Yuav muaj nyob tsis deb ntawm no, daim ntawv no muaj sijhawm thiab chaw nyob tibsi. Peb zoo siab tos txais nej txhua tus.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.