Yehauvas txib Yelemi taug kev deb heev los ua piv txwv tias Nws yuav rhuav tshem Yuda thiab Yeluxalees vim lawv txojkev tawv ncauj.

Yelemi mus yuav ib txoj siv ntaub mag

13:1, 2

  • Txoj siv sia ntawm duav piv txwv tias Yehauvas nrog nws haiv neeg sib raug zoo heev

Yelemi coj txoj siv mus rau ntawm tus dej Yufeti

13:3-5

  • Nws muab zais rau hauv ib kem zeb, ces nws rov los rau hauv Yeluxalees

Yelemi rov qab mus ntawm tus dej Yufeti mus coj txoj siv rov los

13:6, 7

  • Txoj siv lwj tas lawm

Tom qab Yelemi ua li ntawd, Yehauvas mam piav lub ntsiab rau nws

13:8-11

  • Yelemi mloog thiab ua raws nraim li Yehauvas hais. Txawm qhov uas nws ua ntawd ntxim li tsis muaj qab hau los, thaum kawg Yehauvas siv tau txoj siv ntaub mag los ua piv txwv qhia cov Yixayee