Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Yuav Siv Phau Mloog Vajtswv Lus Li Cas?

Yuav Siv Phau Mloog Vajtswv Lus Li Cas?

Phau Mloog Vajtswv Lus yog tsim los pab cov uas tsis paub nyeem ntawv. Ib zaj twg muaj 2 sab thiab yoojyim to taub heev. Muaj tus vos taw qhia xwv tus kawm thiaj paub tias daim duab twg ua ntej.

Phau Mloog Vajtswv Lus koj thiaj Muaj Sia Nyob Mus Ib Txhis zoo ib yam nkaus, tiamsis muaj ib co lus sau rau hauv, xwv cov uas paub nyeem ntawv thiaj nyeem tau. Txawm tus uas kawm siv phau Mloog Vajtswv Lus los, cov tshaj tawm feem coob nyiam siv phau no. Tej zaj kuj muaj ib lub ntsiab me thiab, yog tus kawm to taub zoo ces mus tham lub ntsiab ntawd.

Koj yuav tseb phau no rau lub hli twg los tau. Thaum koj nrog ib tug twg kawm, piav cov duab kom nws paub tias phau Vajlugkub qhia li cas tiag. Nug seb nws puas nkag siab. Nyeem thiab tham txhua nqe Vajlugkub. Tom qab neb kawm tas phau no, mus kawm phau ntawv, Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? xwv nws thiaj muaj kev ntseeg los ua kevcai raus dej.