Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 3 Hlis Xyoo 2017

 LUB NEEJ KHIXATIA

Yuav Siv Phau Leejtwg Thiaj Ua Li Yehauvas Siab Nyiam? Li Cas?

Yuav Siv Phau Leejtwg Thiaj Ua Li Yehauvas Siab Nyiam? Li Cas?

Phau Leejtwg Thiaj Ua Li Yehauvas Siab Nyiam? yog npaj rau peb siv los qhia ib tug twg, ua ntej lossis tom qab peb kawm Vajlugkub. * Zaj 1 txog 4 yuav qhia tias peb yog leejtwg, zaj 5 txog 14 yuav pab lawv paub txog peb tes haujlwm, thiab zaj 15 txog 28 yuav qhia txog peb lub koom haum. Yog nws tsis muaj lus nug tsi ntsees txog ib lub ntsiab twg, cia li kawm ib zaj zuj zus mus. Txhua zaj luv heev, yog li ntawd tsuas siv li 5 mus txog 10 feeb los nyeem ua ke xwb.

  • Nyeem lub ntsiab loj ua ke

  • Nyeem ib nqes zuj zus lossis ua tib zaug nyeem kom tas los tau

  • Tham seb nws kawm tau li cas. Nco ntsoov tham cov duab ua ke thiab kom nws teb cov lus nug. Ua tib zoo npaj seb yuav nyeem cov nqe Vajlugkub twg. Piav rau nws tias cov ntsiab me teb lo lus nug ntawm lub ntsiab loj

  • Yog pom muaj lub ntsiab me “Koj Puas Xav Paub Ntxiv?” nyeem ua ke thiab txhawb kom nws xyaum raws li lub ntsiab ntawd

^ nqe 3 Phau uas nyob hauv lub vej xaij thiaj yog phau kho dua tshiab.