Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Caw tibneeg tuaj koom tus Tswv Pluas Hmo hauv tebchaws Albania

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 3 Hlis Xyoo 2017

Cov Qauv

Yuav tseb Phau Tsom Faj thiab yuav qhia qhov tseeb txog Vajtswv lub Nceeg Vaj li cas? Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

“Kuv Nrog Nraim Koj Thiab Yuav Cawm Koj”

Thaum Vajtswv Yehauvas tsa Yelemi ua tus cev lus, Yelemi xav tias nws hluas heev, tsis tsim nyog nws tuav tes haujlwm ntawd. Yehauvas txhawb nws li cas xwb?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Lawv Tsis Ua Li Vajtswv Lub Siab Nyiam

Cov Yixayee xav tias txawm lawv txhob txwm ua txhaum los yog lawv tua tsiaj xyeem rau Vajtswv, nws yeej yuav zam txim xwb. Yelemi ua siab tawv, nthuav tawm cov Yixayee tej kev txhaum rau lawv pom thiab qhia tias lawv yog neeg ncauj lus zoo siab phem.

LUB NEEJ KHIXATIA

Yuav Siv Phau Leejtwg Thiaj Ua Li Yehauvas Siab Nyiam? Li Cas?

Siv phau ntawv no qhia tus kawm tias Yehauvas Cov Timkhawv yog leejtwg, peb tes haujlwm, thiab peb lub koom haum zoo li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yuav Tsum Muaj Yehauvas Cob Qhia Tibneeg Thiaj Vam Meej

Yav puag thaum ub, cov Yixayee uas mloog Vajtswv Yehauvas lus thiaj tau nyob thaj yeeb nyab xeeb, muaj kev xyiv fab thiab kev vam meej.

LUB NEEJ KHIXATIA

Yuav Siv Phau Mloog Vajtswv Lus Li Cas?

Siv cov duab thiab tej nqe Vajlugkub los qhia cov uas tsis paub nyeem ntawv.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yixayee Tsis Nco Qab Yehauvas Lawm

Thaum Yehauvas txib Yelemi taug kev 300 mais mus rau tus dej Yufeti, thiab muab txoj siv zais rau hauv ib kem zeb, piv txog dabtsi?

LUB NEEJ KHIXATIA

Pab Koj Tsev Neeg Nco Ntsoov Yehauvas

Yog koj tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke tsis tu ncua yuav pab tau lawv nco ntsoov Yehauvas. Yuav ua li cas thiaj tsis muaj ib yam dabtsi tab kaum nej?