Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv Lus

Cov Qauv Lus

●○○ THAWJ ZAUG NTSIB

Tseb Ntawv Caw Nco Txog Yexus (Lub 3 Hlis Tim 3-31): Peb xav caw koj tuaj koom ib txojkev sib txoos tseem ceeb heev. Daim ntawv caw no yog muab rau koj. Lub 3 Hlis tim 31, thoob ntiajteb coob tus yuav ua kevcai nco txog Yexus txojkev tuag. Peb kuj yuav muaj nyob ze ntawm no, daim ntawv no muaj chaw nyob thiab lub sijhawm tibsi. Ua ntej hnub ntawd, peb kuj xav caw koj tuaj nrog peb mloog ib zaj lus qhuab qhia hu ua “Yexus Khetos Yog Leej Twg Tiag?”

Lus Nug Rau Lwm Zaus: Vim li cas Yexus thiaj tuag?

○●○ ROV MUS XYUAS ZAUM 1

Nug Li No: Vim li cas Yexus thiaj tuag?

Nyeem: Mth. 20:28

Nug Ntxiv: Tus nqe txhiv pab tau noob neej li cas?

○○● ROV MUS XYUAS ZAUM 2

Nug Li No: Tus nqe txhiv pab tau noob neej li cas?

Nyeem: Loos 6:23

Nug Ntxiv: Peb yuav ua li cas qhia tias peb nco txiaj ntsig rau tus nqe txhiv?