Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Pab Tus Koj Qhia Npaj

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Pab Tus Koj Qhia Npaj

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Yog cov uas kawm Vajlugkub txawj npaj ua ntej ces lawv yuav nkag siab thiab nco ntsoov tej yam uas lawv kawm. Ua li no thiaj yuav pab kom lawv loj hlob ntawm sab kev ntseeg. Txawm lawv twb ua kevcai raus dej lawm los, lawv yuav tsum npaj rau tej kev sib txoos thiab npaj mus tshaj tawm kom lawv thiaj nyob “zov tos” rau Yehauvas hnub. (Mth. 25:13) Yog li ntawd, qhov uas txawj npaj thiab teem sijhawm los npaj yuav pab tau lawv zoo heev. Thaum koj nyuam qhuav pib mus qhia Vajlugkub rau ib tug twg, pab kom lawv txawj npaj ua ntej kawm Vajlugkub ua ke.

YUAV TAU UA LI NO:

  • Tso ib tug qauv zoo. (Loos 2:21) Thaum npaj, peb yuav tsum xav txog tus uas peb qhia xwv peb thiaj qhia raug nws siab. (km 11/15 3) Muab koj phau ntawv uas koj twb npaj lawd rau nws saib

  • Txhawb kom tus koj qhia npaj ua ntej. Thaum koj pib qhia Vajlugkub rau ib tug twg, qhia rau nws paub tias qhov uas npaj ua ntej tseem ceeb npaum li cas. Pab nws teem ib lub caij los npaj ua ntej. Ib txhia kuj muab lawv phau ntawv rau tus uas lawv qhia saib. Ua li no, tus uas lawv qhia thiaj pom seb qhov uas npaj ua ntej ho pab tau nws li cas. Thaum tus koj qhia npaj ua ntej, nco ntsoov qhuas nws

  • Siv sijhawm qhia seb yuav npaj li cas. Thaum nyuam qhuav pib kawm, ib txhia siv lub sijhawm uas lawv kawm ua ke los qhia seb yuav npaj li cas