Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Yuav Ua Li Cas Thiaj Hlub Tau Vajtswv Thiab Kwvtij Zej Zog

Yuav Ua Li Cas Thiaj Hlub Tau Vajtswv Thiab Kwvtij Zej Zog

Niaj hnub no, cov Khixatia tsis coj Mauxe Txoj Kevcai lawm. Txawm li ntawd los, muaj 2 txoj kevcai uas Yehauvas tseem xav kom peb coj. Txoj 1 yog hlub Vajtswv hos txoj 2 yog hlub kwvtij zej zog. (Mth. 22:37-39) Peb yuav tsum tau xyaum thiaj muaj taus txojkev hlub no. Peb yuav xyaum li cas? Peb yuav tsum nyeem phau Vajlugkub txhua hnub. Thaum peb kawm thiab paub txog Vajtswv, peb yuav “xav tsis thoob rau tej uas nws ua.” (Nt.Nk. 27:4, TMZ) Peb txojkev hlub rau Vajtswv yuav yimhuab loj hlob zuj zus thiab peb yuav xav xyaum coj raws li nws. Qhov no yuav pab peb ua raws li Nws tej lus sam hwm thiab hlub taus lwm tus. (Yh. 13:34, 35; 1Yh. 5:3) Muaj 3 yam uas yuav pab kom peb muaj siab nyeem phau Vajlugkub:

  • Muab ua tib zoo xav. Yog tias koj nyob rau lub caij ntawd, koj pom thiab hnov dabtsi? Cov uas nyob rau lub caij ntawd xav li cas xwb?

  • Sim nyeem li no: Nyeem kom nrov lossis mloog cov suab uas muab kaw cia lawd. Nyeem raws li tau muaj tshwm sim ib qho zuj zus. Nyeem txog ib tug twg lossis ib lub ntsiab twg hauv phau Vajlugkub. Mus hauv phau Tshawb Nrhiav Vajlugkub ntawm lub ntsiab, “Cov Tibneeg Hauv Phau Vajlugkub” los kawm txog lawv tej qauv. Mus rau jw.org/hmn thiab theej tawm daim ntawv “Lub Lim Tiam Ua Ntej Yexus Tuag” los nyeem txog Yexus. Thaum nyeem nqe Vajlugkub hauv phau Niaj Hnub Tshawb Nrhiav, nyeem tag nrho tshooj Vajlugkub rau hnub ntawd.

  • Nyeem kom nkag siab. Thaum koj nyeem ib tshooj twg hauv phau Vajlugkub, muab ua tib zoo xav. Qhov no yuav pab koj to taub zoo dua li uas muab nyeem tsuag tsuag kom tas xwb. Xav txog lub caij ntawd. Nyeem cov nqe Vajlugkub hauv qab taw qhia. Siv daim ntawv qhia tebchaws. Tshawb nrhiav txog ib yam uas koj tsis nkag siab txog. Siv sijhawm npaum li koj nyeem los ua tib zoo xav.