Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 RAU SIAB UA VAJTSWV TES HAUJLWM

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Koj Xav Hais Li Cas

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Koj Xav Hais Li Cas
SAIB

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Cov qauv hauv phau kawm no yog tawm tswvyim rau sawvdaws xwb, tsis tas yuav hais raws nraim li tau hais no. Yog xav ntxiv lus lossis hais dua ib zaj txawv los kuj tau. Yog tus tswv tsev nyiam tham ib lub ntsiab txawv los kuj tau thiab. Nco ntsoov, nyeem Phau Tsom Faj kom thoob, ua tib zoo kawm cov qauv no, thiab saib cov yeeb yaj kiab. Tom qab ntawd, mam li rov los saib sab no seb koj xav hais li cas.

YUAV TAU UA LI NO:

Kuv puas xav siv cov qauv no?

XAV SIV

  • Npaj seb koj xav hais li cas. Tom qab koj fim tus tswv tsev tas, qhia rau nws tias koj tuaj ua dabtsi. (Qauv: “Kuv tuaj saib koj rau qhov . . .”)

  • Xav seb koj yuav nug li cas, nyeem nqe twg, thiab hais li cas rau tus tswv tsev. (Qauv: Yog koj xav nyeem ib nqes Vajlugkub rau nws, hais li no: “Nqe Vajlugkub no yuav teb lo lus nug uas wb tabtom tham.”)

TSIS XAV SIV

  • Nyeem Phau Tsom Faj seb koj nyiam zaj twg. Xav seb zaj ntawd puas phim cov uas nyob koj thaj tsam

  • Xav seb koj yuav siv lus piv txwv thiab yuav nug tus tswv tsev li cas nws thiaj xav nrog koj tham. Ceev faj txhob ua rau nws txaj muag. (Qauv: Saib cov lus nug ntawm sab 2 hauv Phau Tsom Faj.)

  • Xaiv ib nqes Vajlugkub los nyeem. (Yog koj tseb ib phau ntawv uas tsis hais tsi ntsees rau phau Vajlugkub ces tsis tas nyeem Vajlugkub los tau. Cov ntaub ntawv ntawd yog sau rau cov uas tsis tau paub Vajlugkub lossis tsis tso siab rau tej kev ntseeg.)

  • Qhia tus tswv tsev tias yog nws nyeem Phau Tsom Faj yuav pab tau nws heev

UA NTEJ KOJ MUS

  • Npaj ib lo lus nug cia rau lwm zaus koj rov mus xyuas nws

  • Muab tej uas neb tham sau cia, koj thiaj nco seb yuav rov mus tham txog dabtsi