Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 3 Hlis Xyoo 2016

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | YAUJ 1-5

Yauj Raug Sim, Nws Muab Siab Npuab Vajtswv

Yauj Raug Sim, Nws Muab Siab Npuab Vajtswv

Yauj nyob tebchaws Us. Thaum ntawd, cov Yixayee tseem ua qhev hauv tebchaws Iyi. Txawm Yauj tsis yog neeg Yixayee los nws yeej teev tiam Yehauvas. Nws yog ib tug nplua nuj, muaj ib tse neeg coob heev thiab cov neeg zej zos los puavleej poog nws. Thaum muaj plaub muaj ntug, nws yog tus tu rau tog tog tsis xaiv leejtwg ntsej muag li. Nws muaj lub siab dawb pub rau cov txom nyem. Yauj yog ib tug uas muab siab npuab Vajtswv.

Yauj tes haujlwm qhia meej tias Yehauvas yog tus tseem ceeb dua ntais

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Xatas pom tias Yauj muab siab npuab Vajtswv. Nws yeej lees tias Yauj mloog Vajtswv lus, tiamsis nws liam tias Yauj lam ua txuj mloog xwb

  • Xatas liam tias Yauj teev tiam Yehauvas vim nws xav tau zoo xwb

  • Yuav kom teb tau Xatas tej lus iab hiam, Yehauvas tso cai rau nws sim Yauj. Xatas muab Yauj lub neej rhuav puas tsuaj tas

  • Thaum uas Yauj muab siab npuab Vajtswv tiag tiag lawd, Xatas ho liam tias tibneeg tsis muaj ib tug yuav npuab siab rau Yehauvas tiag

  • Yauj tsis ua txhaum lossis hais tias Vajtswv ua txhaum