Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 3 Hlis Xyoo 2016

 VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB | YAUJ 6-10

Yauj Mob Txom Nyem Ntsuav Tiamsis Nws Muab Siab Npuab Vajtswv

Yauj Mob Txom Nyem Ntsuav Tiamsis Nws Muab Siab Npuab Vajtswv

Yauj txom nyem heev, nws tej qhov txhia chaw thiab tej tub tej ntxhais puas tsuaj tas, nws tseem tau ib tug mob phem kawg li tiamsis nws tsis tso Yehauvas tseg. Yog li ntawd, Xatas thiaj sim kom nws tu siab rau nws tus kheej nws thiaj tsis muaj siab teev tiam Vajtswv. Yauj 3 tug kwvluag tuaj saib nws. Lawv ua txuj tuaj nplig Yauj. Tiamsis lawv tuaj nrog Yauj zaum 7 hnub ntsiag to tsis hais ib los txhawb Yauj li. Lawv hais tej uas tsis muaj tseeb, ua rau Yauj lwj siab ntsuav.

Txawm nyuaj npaum li cas los, Yauj yeej muab siab npuab Yehauvas

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Yauj nyuaj siab heev, nws thiaj hais tau lus yuam kev. Nws xav tias nws txojkev ntseeg tsis muaj nqes rau Vajtswv

  • Vim Yauj qaug zog lawm, nws thiaj tsis xav tias yog tim lwm yam ua rau nws raug kev txom nyem

  • Txawm Yauj nyuaj siab npaum li ntawd los, nws tseem qhia rau cov kwvluag ntawd tias nws yeej hlub Yehauvas