Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

PHAU TSOM FAJ

Nug li no: Koj puas tau hnov cov lus no dua li?

Nyeem Nqe No: Yh. 3:16

Hais Li No: Phau Tsom Faj no piav seb qhov uas Yexus raug kev tsim txom thiab raug tua ho pab tau koj li cas.

PHAU TSOM FAJ (sab kawg nkaus)

Nug li no: Saib lo lus nug no thiab seb sawvdaws ho xav li cas. [Nyeem cov lus nug thiab lus teb.] Koj ho xav li cas?

Nyeem Nqe No: Mth. 4:1-4

Hais Li No: Dab Ntxwg Nyoog twb sim tau Yexus thiab nrog nws txuas lus. Yog li ntawd, Dab Ntxwg Nyoog tsis yog txojkev limhiam xwb. Phau Vajlugkub hais li cas ntxiv txog Dab Ntxwg Nyoog? Phau no mam li piav ntxiv.

NTAWV CAW NCO TXOG YEXUS

Hais Li No: Peb xav muab daim ntawv caw no rau nej tuaj koom ib txojkev sib txoos tshwj xeeb heev. [Muab daim ntawv caw rau tus tswv tsev.] Lub 3 Hlis tim 23, thoob ntiajteb tsheej plhom leej yuav ua kevcai nco txog Yexus Khetos txojkev tuag, thiab mloog ib zaj lus qhuab qhia seb ho pab tau peb li cas. Daim ntawv caw muaj chaw nyob thiab sijhawm rau hmo ntawd. Yog nej tuaj tau, thov tuaj koom thiab.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.