Ua kevcai nco txog Khetos txojkev tuag nyob tebchaws Ntsaws Mes Nis

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 3 Hlis Xyoo 2016

Cov Qauv

Yuav tseb Phau Tsom Faj thiab daim ntawv caw nco txog Yexus li cas? Siv cov qauv no los pab kom koj paub tham.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Exathaw Muab Yehauvas Thiab Nws Haiv Neeg Tso Ua Ntej Nws Tus Kheej

Nws ua siab tawv sev nyog nws txojsia pab Maudekhai rhawv ib txojcai tshiab los tiv thaiv cov Yudai xwv lawv thiaj tsis raug tua. (Exathaw 6-10)

RAU SIAB UA VAJTSWV TES HAUJLWM

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Koj Xav Hais Li Cas

Tawm tswvyim seb peb yuav hais li cas thaum tseb Phau Tsom Faj

LUB NEEJ KHIXATIA

Zoo Siab Tos Txais Qhua

Hmo ua kevcai nco txog Yexus, peb yuav tsum ua li cas cov tuaj tshiab thiab cov tseg tsis tuaj koom txoos lawd thiaj paub nyob?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yauj Raug Sim, Nws Muab Siab Npuab Vajtswv

Yauj tes haujlwm qhia meej tias Yehauvas yog tus tseem ceeb dua ntais. (Yauj 1-5)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yauj Mob Txom Nyem Ntsuav Tiamsis Nws Muab Siab Npuab Vajtswv

Yauj nyuaj siab heev, nws thiaj hais tau yuam kev, tiamsis nws yeej tsis tso Yehauvas tseg li. (Yauj 6-10)

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yauj Ntseeg Tias Yuav Sawv Tau Hauv Qhov Tuag Rov Los

Nws yeej ntseeg tias Yehauvas yuav tsa tau nws sawv hauv qhov tuag rov los ib yam li lub hauv paus ntoo qhuav uas txawj hlav ntsuag tuaj. (Yauj 11-15)

LUB NEEJ KHIXATIA

Vim Muaj Tus Nqe Txhiv Thiaj Muaj Tau Kev Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Los

Yehauvas pub tus nqe txhiv kom muaj txojkev ciaj sawv hauv qhov tuag rov los. Yuav tsis quaj ntsuag cov tuag li lawm, tsuas muaj tos txais cov tuag ciaj sawv rov los xwb.