Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Koj Puas Pom Vajtswv Tej Yeeb Yam Zoo?

Koj Puas Pom Vajtswv Tej Yeeb Yam Zoo?

Thaum peb pom paj tawg ntsa iab, ib ntuj hnub qub, thiab tej dej tsawg tsag, peb puas nco txiaj ntsig rau tus Tswv Tsim? Txhua yam uas Vajtswv tsim yeej qhia meej txog nws tej yeeb yam zoo. (Loos 1:20) Yog peb muab tej uas Vajtswv tsim coj los ua tib zoo xav, peb yuav pom nws lub hwjchim, txojkev hlub, lub tswvyim, txojkev ncaj ncees, thiab nws lub siab dawb siab zoo.​—Nt.Nk. 104:24.

Ua li tej uas Vajtswv tsim nyob puag ncig peb yog dabtsi? Txawm peb nyob hauv nroog los peb yeej pom tej me nas me noog, tej xyoob tej ntoo. Yog peb xav ntsoov txog tej no peb yuav ua neej kaj siab dua, yuav pom tias yam twg tseem ceeb dua ntais, thiab ntseeg tias Yehauvas yuav saib xyuas peb mus li. (Mth. 6:25-32) Yog peb muaj metub menyuam, pab kom lawv pom Yehauvas tej yeeb yam zoo thiab nco txiaj ntsig rau tej uas nws tsim. Thaum peb nco txiaj ntsig rau txhua yam uas Yehauvas tsim tseg, peb yim huab txav ze rau nws.​—Nt.Nk. 8:3, 4.

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB TEJ UAS VAJTSWV TSIM QHUAS NWS LUB KOOB MEEJ​—TEJ SAB HNUB THIAB TEJ XIM, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Ua li cas thiaj muaj ntau yam xim?

  • Dabtsi ua kom muaj xim ci hob?

  • Ua cas peb ho pom ntau yam xim saum nruab ntug?

  • Koj pom muaj xim dabtsi nyob ze koj tsev?

  • Vim li cas zoo rau peb xav txog tej uas Vajtswv tsim hauv ntiajteb?

Tej sab hnub thiab tej xim qhia li cas txog Yehauvas tej yeeb yam zoo?