●○○ THAWJ ZAUG NTSIB

Nug Li No: Phau Vajlugkub puas pab tau peb niaj hnub no?

Nyeem: 2Tmt. 3:16

Nug Ntxiv: Phau Vajlugkub puas qhia li tej kev tshawb txujci qhia?

○●○ ROV MUS XYUAS ZAUM 1

Nug Li No: Phau Vajlugkub puas qhia li tej kev tshawb txujci qhia?

Nyeem: Yauj 26:7

Nug Ntxiv: Tej yam hauv phau Vajlugkub puas pab tau peb niaj hnub nimno?

○○● ROV MUS XYUAS ZAUM 2

Nug Li No: Tej yam hauv phau Vajlugkub puas pab tau peb niaj hnub nimno?

Nyeem: P.L. 14:30

Nug Ntxiv: Phau Vajlugkub puas qhia meej txog yav tom hauv ntej?