Qhia qhov tseeb hauv tebchaws Qhab Meem

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 2 Hlis Xyoo 2018

Cov Qauv Lus

Yuav tham cov ntsiab lus no: Phau Vajlugkub puas pab tau peb niaj hnub no? Phau Vajlugkub puas qhia li tej kev tshawb txujci qhia? Tej yam hauv phau Vajlugkub puas pab tau peb niaj hnub nimno?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Zaj Lus Piv Txwv Txog Cov Mog Thiab Cov Txhauv

Yexus siv zaj lus piv txwv txog cov mog thiab cov txhauv los piav txog dabtsi? Tus tseb, tus yeeb ncuab, thiab cov uas sau yog leejtwg?

LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Lus Piv Txwv Txog Lub Nceeg Vaj Pab Tau Peb Li Cas?

Yexus siv tej lus piv txwv yooj yooj yim los qhia txog tej yam tob tob ntawm sab kev ntseeg. Mathai txhooj 13 qhia peb li cas ntxiv?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Cov Tsawg Faib Zaub Mov Rau Cov Coob Noj

Txawm lawv tsuas muaj 5 lub ncuav thiab 2 tug ntses xwb los, Yexus txib kom cov thwjtim muab faib rau cov neeg coob coob noj. Tau muaj li cas? Qhov no pab tau peb li cas?

LUB NEEJ KHIXATIA

“Hwm Koj Niam Koj Txiv”

Yexus sam hwm kom ‘hwm koj niam koj txiv.’ Tsim nyog hwm txog thaum twg xwb?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Koj Xav Li Leejtwg Xav?

Peb yuav tsum ua li cas peb thiaj ua Yehauvas tes haujlwm? Yexus hais txog 3 yam uas yuav pab peb zam qhov uas xav yuam kev.

LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Txawj Siv Lus Nug

Yexus txawj siv lus nug heev los qhia tibneeg. Peb yuav xyaum nws li cas thaum peb mus qhia Vajlugkub?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tsis Txhob Ua Rau Koj Lossis Lwm Tus Yuam Kev

Yexus siv lus piv txwv los qhia kom txhob ua rau yus tus kheej lossis lwm tus yuam kev. Tej twg hauv koj lub neej yuav ua rau koj yuam kev?