Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 2 Hlis Xyoo 2017

Cov Qauv

Cov Qauv

TSIM DHEEV!

Nug Li No: Muaj xov tshaj tawm tias cov hluas uas muaj kev nyuaj siab coob zuj zus tuaj lawm xwb. Koj xav dabtsi thiaj yuav pab tau lawv?

Hais Li No: Phau ntawv no piav tias cov hluas ua tau dabtsi, thiab qhia seb cov niam txiv yuav pab cov hluas li cas.

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Ob niam txiv yuav tsum coj li cas thiaj muaj kev zoo siab?

Nyeem Nqe No: Efx. 5:33

Qhov Tseeb: Yog ob niam txiv sib hlub sib hwm, yuav txhawb tau nkawd txojkev txij nkawm.

10 TXOJKEV PAB RAU COV HLUAS (ypq)

Nug Li No: Tej poj koob yawm txwv yeej ib txwm hais tias muaj ib tug tswv tsim. Tiamsis nimno cov hluas mus kawm txuj kawm ci, lawv thiaj pib xav tias xyov puas muaj ib tug tswv tsim tiag. Koj xav puas muaj leejtwg tsim peb?

Nyeem Nqe No: Hnpl. 3:4

Hais Li No: Txhua lub tsev yeej muaj tus tsim. Lo lus nug 9 hauv phau ntawv no yuav piav tias ua cas peb ho paub tseeb tias muaj ib tug Tswv Tsim txhua yam.

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.