Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 2 Hlis Xyoo 2017

 LUB NEEJ KHIXATIA

Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab Rau Txojkev Vam

Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab Rau Txojkev Vam

Txojkev vam zoo ib yam li tog hlau nres nkoj. (Hnpl. 6:19) Thaum muaj chaw tu siab, muaj mob muaj nkeeg, muaj ib siab ob qeg, lossis tu ncua ib yam dabtsi, yuav zoo li tej cua daj cua dub ntsawj dej hiavtxwv nphau los tsuam peb thiab yuav txo tau peb txojkev npuab siab rau Vajtswv. Tiamsis yog peb muaj kev vam peb yuav tuav kev ntseeg ruaj nreeg.1Tmt. 1:18, 19.

Yog peb muaj kev vam kev cia siab peb yuav xav ntsoov rau Vajtswv tej lus cog tseg. (2Khl. 4:16-18; Hnpl. 11:13, 26, 27) Txawm peb yog cov xaiv tseg los lwm pab yaj, peb yuav tsum nyeem Vajtswv txojlus txhua hnub, peb thiaj nco ntsoov nws tej lus cog tseg. Yog peb ntsib teeb meem los yuav yoojyim dua rau peb zoo siab xyiv fab.1Pt. 1:6, 7.

TOM QAB SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB CIA LI ZOO SIAB XYIV FAB RAU TXOJKEV VAM, NUG SAWVDAWS LI NO:

  • Ua li cas peb yuav tsum xyaum Mauxe?

  • Cov txiv tsev muaj lub luag haujlwm twg?

  • Hmo tsev neeg pe hawm Vajtswv ua ke, zoo rau peb kawm txog dabtsi?

  • Yog peb muaj kev vam, thaum ntsib teeb meem peb yuav coj li cas?

  • Koj vam ntsoov dabtsi xwb?