Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 2 Hlis Xyoo 2017

 LUB NEEJ KHIXATIA

Txhob Lam Tau Lam Tseb

Txhob Lam Tau Lam Tseb

Yexus qhia tias: “Nej tau dawb dawb, cia li pub dawb dawb xwb.” (Mth. 10:8) Peb ua raws nkaus li cov lus sam hwm no. Thaum peb tseb phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv Vajlugkub, peb yeej pub dawb xwb. (2Khl. 2:17) Tiamsis tej ntaub ntawv no muaj nqes kawg li rau qhov muaj Vajtswv txojlus nyob rau hauv. Tsis tas li ntawd xwb, yuav tsum siv nyiaj txiag, siv dag zog thiaj xa mus txog tej koom txoos thoob ntiajteb. Yog li ntawd, peb yuav tsum nqa kom txaus tseb xwb.

Thaum peb tseb ntawv, tsis hais thaum teeb rooj teeb laub los xij, peb yuav tsum txhob lam tau lam tseb. (Mth. 7:6) Thaum peb muab ib phau ntawv rau leejtwg, txhob cev tsuag tsuag rau nws xwb tiamsis nrog nws tham seb nws puas nyiam tiag. Nws puas coj raws li daim duab ntawm sab xis no? Yog tsis paub seb nws puas nyiam tiag, muab ib daim ntawv tseb rau nws xwb. Tiamsis yog nws xav tau ib Phau Tsom Faj lossis lwm phau ntawv, peb kuj zoo siab muab thiab.P.L. 3:27, 28.