Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Ib tug ntxhais hluas piav rau cov menyuam pem tsev kawm ntawv

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 2 Hlis Xyoo 2017

Cov Qauv

Yuav tseb phau Tsim Dheev! thiab qhia qhov tseeb tias yuav ua li cas cov txij nkawm thiaj muaj kev zoo siab. Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Cov Mloog Yehauvas Lus Yuav Tau Koob Hmoov

Vajtswv Yehauvas hlub peb heev, nws thiaj qhia seb peb yuav tsum ua lub neej li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Khetos Raug Kev Tsim Txom This Peb

Yexus txojkev tuag teb tau Xatas cov lus kom tias tsis muaj leejtwg yuav npuab siab Yehauvas tiag.

LUB NEEJ KHIXATIA

Pab Koj Cov Menyuam Tuav Kev Ntseeg Ruaj Nreeg

Txojsia los qhovtwg los? Koj cov menyuam ntseeg li cas txog qhov no? Koj yuav ua li cas pab kom koj cov menyuam ntseeg tias Vajtswv Yehauvas yog tus Tswv Tsim?

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

‘Tshaj Tawm Xyoo Uas Yehauvas Hlub’

Xyoo uas Yehauvas hlub puas yog ib xyoos nkaus xwb? Ncua sijhawm no muaj feem li cas nrog kev tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj?

LUB NEEJ KHIXATIA

Txhob Lam Tau Lam Tseb

Yuav tsum siv nyiaj txiag, siv dag zog thiaj xa tau phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv Vajlugkub mus txog tej koom txoos thoob ntiajteb. Yuav tsum txhob lam tau lam tseb.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Yuav Zoo Siab Xyiv Fab Rau Lub Ntuj Tshiab Thiab Lub Ntiajteb Tshiab

Niaj hnub no, Vajtswv cov lus cog tseg txog “lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab” pab tau peb li cas?

LUB NEEJ KHIXATIA

Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab Rau Txojkev Vam

Txojkev vam zoo ib yam li tog hlau nres nkoj. Yog peb nyeem Vajtswv txojlus txhua hnub, ces txawm peb ntsib teeb meem los yuav yoojyim dua rau peb zoo siab xyiv fab.