Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Coj Cov Uas Muaj Lub Siab Xib Vajtswv Los Ua Thwjtim

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Coj Cov Uas Muaj Lub Siab Xib Vajtswv Los Ua Thwjtim

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Yehauvas pab kom cov uas muaj lub siab xib nws los paub qhov tseeb, thiab txhawb kom qhov tseeb loj hlob hauv lawv siab. (Ttx. 13:48; 1Khl. 3:7) Peb yuav koom tes nrog Yehauvas ua haujlwm li cas? Peb yuav tsum siv zog mus nrhiav cov uas xav paub nws. (1Khl. 9:26) Peb yuav tsum qhia cov uas kawm Vajlugkub paub tias lawv yuav tsum ua kevcai raus dej lawv thiaj yuav dim. (1Pt. 3:21) Yog peb xav kom lawv los ua ib tug thwjtim, peb yuav tsum ua tib zoo qhia kom lawv hloov tau lawv lub neej, mus tshaj tawm, txawj cob qhia, thiab muab lawv tus kheej cob rau Yehauvas.​—Mth. 28:19, 20.

YUAV TAU UA LI NO:

  • Qhia tus kawm tias qhov uas nws kawm Vajlugkub yog pab kom nws paub Yehauvas thiab los ua raws li Yehauvas lub siab nyiam.​—Yh. 17:3

  • Pab kom tus kawm paub tso tej yam phem tseg thiab txhob poo cov neeg uas coj tsis zoo, nws txojkev ntseeg thiaj yuav loj hlob

  • Txhawb tus kawm ua ntej thiab ua qab nws ua kevcai raus dej tas.​—Ttx. 14:22

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB VAJTSWV YEHAUVAS YUAV PAB KOJ, TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Ib txhia tsis kam ua kevcai raus dej vim lawv txhawj txog tej yam twg?

  • Cov txwj laus yuav pab cov uas kawm Vajlugkub loj hlob ntawm sab kev ntseeg li cas?

  • Yaxaya 41:10 qhia peb li cas txog Yehauvas?

  • Txawm peb yog neeg txhaum xwb los, peb yuav tsum coj li cas peb thiaj pe hawm tau Yehauvas raws li nws lub siab nyiam?

Peb koom tes nrog Yehauvas ua haujlwm li cas, peb thiaj coj tau tibneeg los ua thwjtim?