Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cov Qauv

Cov Qauv

PHAU TSOM FAJ (sab kawg nkaus)

Nug Li No: Vajtswv puas teb txhua tus tej lus thov? [Nyeem thawj lo lus nug ntawm sab 32.]

Nyeem Nqe No: Nt.Nk. 145:18

Hais Li No: Zaj no piav tias peb yuav tsum ua li cas Vajtswv thiaj mloog peb tej lus thov.

QHIA TXOG QHOV TSEEB

Nug Li No: Puas yog tim Vajtswv los yog tim dabtsi tibneeg thiaj raug kev txom nyem?

Nyeem Nqe No: Yauj 34:10

Qhov Tseeb: Yeej tsis yog Vajtswv tsim tej kev txom nyem. Muaj kev txom nyem vim yog muaj tej neeg phem, muaj Dab Ntxwg Nyoog, lossis tej zaum peb cia li mus tom thawj lub caij muaj xwm txheej phem. Thaum ntsib kev nyuaj siab Vajtswv yuav txhawb peb. Nws yeej mob siab peb tiag.

KAWM VAJLUGKUB UA DABTSI? (yeeb yaj kiab)

Nug Li No: Koj xav lub ntiajteb no puas yog Vajtswv ua tus kav? [Cia nws teb tas tso.] Phau Vajlugkub tsis qhia li neeg ib txwm xav. Zaj yeeb yaj kiab no mam li piav ntxiv. [Tso zaj yeeb yaj kiab.]

Hais Li No: Tshooj 11 hauv phau ntawv no yuav piav tias ua li cas Vajtswv ho cia muaj kev txom nyem, nws puas yuav kho peb tej teeb meem? [Muab phau Vajlugkub Qhia rau nws.]

KOJ XAV HAIS LI CAS

Siv cov qauv hauv phau kawm no los sau seb koj xav hais li cas.