2:2, 3

“Yav tom hauv ntej”

Piv txog lub caij uas peb nyob tamsim no

“Lub roob uas muaj [Yehauvas] lub tuam tsev yuav raug muab tsa ua lub roob uas siab dhau”

Yehauvas txojkev teev tiam uas siab dhau lwm txoj

“Txhua lub tebchaws yuav sau nthwv tuaj”

Cov uas tuav rawv txojkev pe hawm tseeb thiab koom tau ib lub siab

“Cia li los, cia peb nce mus saum [Yehauvas] lub roob”

Cov nyob hauv txojkev pe hawm tseeb nqua hu lwm tus los koom nrog lawv

“Nws yuav qhia nws txojkev rau peb kom peb thiaj taug tau”

Yehauvas muab txojlus cob qhia peb thiab pab peb coj raws li nws txoj kevcai

2:4

“Lawv yuav tsis kawm txujci ua tsov ua rog dua li lawm”

Yaxaya piav tias yuav muab tej cuab yeej ua rog hloov ua cuab yeej ua liaj ua teb. Tej no qhia tias Yehauvas cov tibneeg yuav nrhiav kev thaj yeeb nyab xeeb lawm xwb. Tej twj uas Yaxaya hais txog yog dabtsi?

“Tej ntaj riam ntaus ua khais laij teb”

1 Rab khais yog siv los laij teb kom av ntxheev. Ib txhia khais yog muab tooj liab tooj dag ntaus ua.1Xmy. 13:20

“Tej hmuv ntaus ua liag”

2 Rab liag kuj yog muab tooj liab tooj dag ntaus ua thiab. Lawv siv rab liag tav ceg hmab ceg ntoo.Yxy. 18:5