Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Lub Neej Thiab Tes Haujlwm Phau Kawm  |  Lub 12 Hlis Xyoo 2016

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Qhia Phau “Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub” Kom Raug Siab

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Qhia Phau “Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub” Kom Raug Siab

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Tibneeg yuav tsum kawm txog Yehauvas txoj kevcai thiab mloog nws lus, lawv thiaj paub teev tiam nws raws li nws siab nyiam. (Yxy. 2:3, 4) Phau “Vajtswv Txojkev Hlub” yog phau 2 uas peb siv los qhia cov kawm Vajlugkub. Phau no qhia kom lawv txawj muab Vajtswv tej hauv paus ntsiab lus coj los siv hauv lawv lub neej. (Hnpl. 5:14) Peb yuav tsum qhia kom raug lawv siab, lawv thiaj zoo siab hloov.Loos 6:17.

YUAV TAU UA LI NO:

  • Ua tib zoo npaj ua ntej. Nco ntsoov xav txog tej uas nws cheem tsum. Ua tib zoo nug nws, xwv koj thiaj paub tias nws xav li cas txog tej uas neb tau kawm.P.L. 20:5; be-E 259

  • Thaum kawm txog cov ntsiab me uas muaj cov hauv paus ntsiab lus qhia kom tus kawm pom tias yog nws ua raws li tej ntsiab lus ntawd yuav pab tau nws li cas

  • Pab kom nws txawj cais qhov zoo qhov phem, tiamsis cia nws mam xaiv nws.Klt. 6:5

  • Yog nws yuav tsum hloov nws lub neej kom coj raws li phau Vajlugkub tej hauv paus ntsiab lus, txhob ua rau nws txaj muag. Ua siab mos siab muag txhawb kom nws txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas hajyam ruaj khov.P.L. 27:11; Yh. 14:31