Yehauvas tsis xaiv ntsej muag. (Ttx. 10:34, 35) Nws txais yuav “txhua lub tebchaws txhua xeem txhua haiv neeg thiab txhua yam lus.” (QTsh. 7:9) Yog li ntawd hauv lub koom txoos Khixatia, thiaj tsis pub muaj kev xaiv ntsej xaiv muag lossis nyiam ib tug ntxub ib tug. (Yknp. 2:1-4) Twb yog vim muaj kev kawm Vajlugkub, peb thiaj hloov tau peb tus cwj pwm los nyob ua ke hauv ib lub vaj kaj siab ntawm sab kev ntseeg. (Yxy. 11:6-9) Yog tias peb rau siab ntso hloov peb tus cwj pwm, ces yuav qhia tias peb xav xyaum raws li Vajtswv.Efx. 5:1, 2.

TSO ZAJ YEEB YAJ KIAB JOHNY THIAB GIDEON UA YEEB NCUAB TIAMSIS NIMNO NKAWD UA KWVTIJ. TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NO:

  • Vim li cas kev kawm Vajlugkub tshem tau kev xaiv ntsej muag zoo dua li lwm txoj?

  • Koj nyiam dabtsi txog peb tsoom kwvtij thoob ntiajteb?

  • Thaum peb muaj kev sib haum xeeb yuav qhuas tau Yehauvas li cas?