Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Tabtom kawm Vajlugkub hauv tebchaws Chile

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM Lub 12 Hlis Xyoo 2016

Cov Qauv

Yuav tseb Phau Tsom Faj thiab yuav qhia qhov tseeb txog kev txom nyem li cas? Siv cov qauv no los pab koj seb koj xav hais li cas.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

‘Cia Peb Nce Mus Saum Yehauvas Lub Roob’

Tus cev Vajtswv lus, Yaxaya piav tias yuav muab tej cuab yeej ua rog hloov ua cuab yeej ua liaj ua teb. Tej no qhia tias Yehauvas cov tibneeg yuav nrhiav kev thaj yeeb nyab xeeb lawm xwb. (Yaxaya 2:4)

LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num—Qhia Phau “Nyob Hauv Vajtswv Txojkev Hlub” Kom Raug Siab

Phau “Vajtswv Txojkev Hlub” qhia kom lawv txawj muab Vajtswv tej hauv paus ntsiab lus coj los siv hauv lawv lub neej.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Tej Lus Faj Lem Muaj Tiav Rau Tus Mexiyas

Yaxaya hais tias tus Mexiyas yuav tshaj tawm txoj xov zoo rau ntawm tebchaws Kalilais. Yexus tau ua raws nkaus li zaj lus faj lem ntawd tiag.

LUB NEEJ KHIXATIA

‘Kuv Nyob Ntawm No! Thov Txib Kuv Mus!’

Peb yuav xyaum Yaxaya tus cwj pwm thiab nws txojkev ntseeg li cas? Kawm seb ib tse neeg tau npaj li cas thaum lawv yuav mus pab tej koog uas tsis muaj cov tshaj tawm coob.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Thoob Plaws Lub Ntiajteb Yuav Paub Txog Yehauvas

Yaxaya zaj lus faj lem tau muaj tiav li cas yav tas los, muaj tiav rau peb tiam no li cas thiab yuav muaj tiav li cas rau yav tom hauv ntej?

LUB NEEJ KHIXATIA

Kev Kawm Vajlugkub Kov Yeej Kev Xaiv Ntsej Muag

Ob tug yeeb ncuab tau los ua ob kwvtij ntawm sab kev ntseeg lawm. Tej no ua pov thawj tias kev kawm Vajlugkub tshem tau kev xaiv ntsej xaiv muag.

VAJTSWV TEJ LUS NYIAJ LUS KUB

Cov Uas Caij Tsuj Lwm Tus Yuav Poob Hwjchim

Tsim nyog Sena siv nws lub hwjchim los pab lwm tus li cas? Vim li cas Yehauvas ho muab Eliyakhi hloov Sena chaw?