8:20-23

Kaum leej tuaj ntawm txhua lub tebchaws thiab txhua haiv neeg tuaj tuav ib tug Yudai lub qab tsho thiab hais tias, “Thov cia peb nrog nej mus thiab.” Nyob rau tiam kawg no, tibneeg tsis hais haiv neeg twg sau thwv tuaj pe hawm Yehauvas nrog cov xaiv tseg

Niaj hnub no lwm pab yaj pab cov xaiv tseg li cas?

  • Lawv zoo siab hlo tshaj tawm txoj xov zoo

  • Lawv zoo siab hlo siv nyiaj txiag los txhawb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo