Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 LUB NEEJ KHIXATIA

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Nrhiav Txhua Leej Txhua Tus Hauv Peb Koog

Tej Uas Pab Kom Peb Txawj Ua Vajtswv Tes Num​—Nrhiav Txhua Leej Txhua Tus Hauv Peb Koog

VIM LI CAS HO TSEEM CEEB: Xekhaliya cev Vajtswv lus tias txhua lub tebchaws thiab txhua haiv neeg yuav zoo siab txais txoj xov zoo. (Xkhy. 8:23) Tiamsis leejtwg yuav ua cov qhia lawv? (Loos 10:13-15) Peb yog cov uas qhia txoj xov zoo rau txhua leej txhua tus hauv peb koog.​—od-E 84 ¶10-11

YUAV TAU UA LI NO:

  • Ua zoo npaj. Koj puas ntsib cov uas hais lwm yam lus thiab? Koj kuj siv lub twj JW Language los xyaum ob peb lo lus nrog lawv tham. Lossis siv koj lub twj ntawm tes los qhia seb yuav mus nrhiav tej ntaub ntawv thiab tej yeeb yaj kiab ua lawv yam lus hauv jw.org li cas

  • Thaum mus ib lub tsev rau ib lub, yog pom cov uas dua kev thiab cov uas zaum hauv tsheb kuj nrog lawv tham thiab. Thaum koj mus qhia rau tom tej khw lossis tom tshav puam, tau hau ntsoov rau koj tes haujlwm

  • Rau siab ntso. Rov mus xyuas cov uas tsis nyob tsev kom ntsib tau ib tug. Txhob mus tib lub sijhawm qub lossis tib hnub qub xwb. Muaj tej txhia tej zaum yuav tau sau ntawv lossis hu xov tooj mus rau. Muaj tej txhia mam ntsib thaum mus qhia tom tej khw lossis tom tshav puam xwb

  • Rov mus xyuas kom sai. Txhob tos ntev ntev mam rov mus xyuas cov uas nyiam. Yog tus tswv tsev hais lwm yam lus, pab nrhiav ib tug kwvtij lossis nkauj muam uas paub tab thiab txawj hais nws yam lus mus qhia nws. Rau siab ntso mus xyuas nws txog thaum cov tshaj tawm uas paub nws yam lus mus qhia nws lawm.​—od-E 94 ¶39-40

SAIB ZAJ YEEB YAJ KIAB TSHAJ TAWM “MUS THOOB QAB NTUJ KAWG,” TOM QAB NTAWD TEB COV LUS NUG NO:

  • Cov kwvtij nkauj muam tau npaj li cas thiaj mus ntsib tau cov uas nyob hauv tej koog deb deb? (1Khl. 9:22, 23)

  • Lawv tau ntsib tej teeb meem twg?

  • Lawv tau txais tej koob hmoov twg?

  • Koj yuav ua li cas koj thiaj ntsib tau coob tus neeg hauv koj koog?